Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door AStepAhead, hierna te noemen AStepAhead, gedane offertes en op alle door AStepAhead gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen: de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken.
1.2 Onder AStepAhead worden in deze algemene voorwaarden mede begrepen alle aan AStepAhead op enigerlei wijze verbonden ondernemingen aan wie de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen voor al diegenen die door AStepAhead op enigerlei wijze in het kader van haar activiteiten zijn ingeschakeld.

Artikel 2: Offertes
2.1 Aanbiedingen of prijsopgave van AStepAhead zijn steeds vrijblijvend, en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een order door de wederpartij. Ook als deze een termijn voor aanvaarding bevatten; zodanige termijn heeft nimmer de strekking AStepAhead voor de gestelde termijn te binden. Indien een aanbod van AStepAhead wordt aanvaard, heeft AStepAhead het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom op de krachtens van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes evenals voorbereidend materiaal daarvan, verkrijgt de wederpartij uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens, ontleend aan bescheiden als vernoemd, die hem in verband met de overeenkomst te kennis zijn gekomen.
2.3 Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden gelden ook voor reeds lopende overeenkomsten met ingang van de dertigste dag na de dagtekening van de mededeling daarvan aan de wederpartij, tenzij de klant tijdig voordien schriftelijk op grond van deze wijziging van deze lopende overeenkomst tegen de eerst redelijke datum opzegt.
2.4 De overeenkomst tussen AStepAhead en wederpartij komt tot stand nadat AStepAhead een ondertekende versie van de overeenkomst heeft ontvangen. AStepAhead behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, zonder dat ze hiervoor enige verantwoording verschuldigd is, de overeenkomst met de wederpartij niet te sluiten na beoordeling van de ontvangen documenten.
2.5 De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.
2.6 Indien een bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing zou verklaard worden, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht.
2.7 Alle offertes, hierbij verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, in welke vorm dan ook, van AStepAhead zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling
3.1 Nadat de betaling door de wederpartij van de koopsom en elk ander gefactureerd c.q. door hem verschuldigd bedrag dient netto, zonder enige korting, inhouding of verrekening is voldaan zal de order verwerkt worden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De wederpartij heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 Bij niet tijdige betaling van een factuur zullen alle overige facturen en alle geleverde producten van AStepAhead, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, ook onmiddellijk opeisbaar zijn.
3.3 De wederpartij is, zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van een betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke rente vermeerderd met een opslag van 1,5%, verschuldigd.
3.4 AStepAhead is gerechtigd om de financiële gegoedheid van de wederpartij te laten onderzoeken.
3.5 Indien de wederpartij ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is de wederpartij verplicht AStepAhead alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De door de wederpartij te vergoeden buitengerechtelijke (incasso)kosten, waaronder advocaten, procedures, deurwaarders en incassobureaus worden gefixeerd op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde vertragingsrente en met een minimum van € 150,- exclusief omzetbelasting.

Artikel 4: Prijzen
4.1 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor AStepAhead geldende omstandigheden, zoals onder meer geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, belastingen, loonkosten en andere dergelijke factoren. Indien deze omstandigheden, na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering, wijzigen en AStepAhead die niet heeft kunnen voorzien, heeft AStepAhead het recht, onder opgave van de daaruit voortvloeiende kosten, de prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn opgegeven prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting. Alle prijzen zijn exclusief de opslag-, vracht- en installatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3 De transport en installatiekosten worden berekend volgens vast tarief. Deze tarieven zijn apart op te vragen.

Artikel 5: Aflevertermijn
5.1 Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet AStepAhead derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
5.2 Overeengekomen prijzen zijn slechts bindend voor zoveel het de eigen prijzen van AStepAhead betreft. Wijziging in prijzen en tarieven van derden en/of valutaschommelingen, mogen steeds door AStepAhead aan de klant doorberekend worden.
5.3 Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst (meerwerk) zijn voor rekening van de wederpartij.
5.4 AStepAhead is te allen tijde bevoegd een opdracht in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen.
5.5 AStepAhead is gerechtigd de levering op te schorten zolang de wederpartij voorafgaande levering niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.
5.6 AStepAhead is gerechtigd onder rembours te leveren en/of te leveren zodra de betaling bijgeschreven op de rekening van AStepAhead.

Artikel 6: Aflevering en risico
6.1 De wederpartij is verantwoordelijk voor de keuze van de bestelde producten. AStepAhead neemt alle zorg in acht die redelijkerwijze van haar kan worden gevraagd om te verzekeren dat de informatie op haar website juist, volledig en up-to-date is. De wederpartij dient bij twijfel omtrent de juistheid van de meegedeelde informatie, waaronder de prijs, deze te verifiëren bij AStepAhead. AStepAhead kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor kennelijk door haar onjuist verstrekte gegevens.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt AStepAhead de wijze van vervoer.
6.3 Indien de wederpartij de goederen en de voor de goederen uitgegeven documenten niet op het afgesproken tijdstip afneemt en/of in ontvangst neemt, dan zal de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Dit geldt ook voor het correct aanleveren van de adresgegevens voor de levering. In dat geval is AStepAhead gerechtigd alle goederen van AStepAhead voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan of aan een derde te verkopen. De wederpartij blijft de koopsom, vermeerderd met rente en kosten (bij wijze van schadevergoeding) verschuldigd, eventueel verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derden. AStepAhead is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade in verband met leveringen die op een door de wederpartij opgegeven, achteraf incorrect blijkend adres, of tijdstip worden geaccepteerd.

Artikel 7: Ontbinding overeenkomst
7.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
7.2 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk, of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voorvloeien, alsmede in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij is de wederpartij in verzuim en is AStepAhead gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten - totdat betaling naar het oordeel van AStepAhead tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij zal zijn gehouden en onverminderd de AStepAhead verder toekomende rechten – dan wel te ontbinden. Gedurende de tijd van opschorting blijft de wederpartij gehouden te betalen.
7.3 In de voorgenoemde gevallen zijn alle vorderingen van AStepAhead op de wederpartij onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar en is de wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave van alle onbetaald gebleven goederen, waaronder inbegrepen winstderving en administratiekosten.

Artikel 8: Retourzendingen en Klachten.
8.1 Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door AStepAhead gedane of niet-gedane leveringen of op AStepAhead’s facturen, moeten bij AStepAhead worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om AStepAhead in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klacht(en) na te trekken.
8.2 De wederpartij verplicht zich zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen AStepAhead noodzakelijk acht om de
gegrondheid van de klacht na te trekken, waaronder begrepen inspectie van levering door of vanwege AStepAhead.
8.3 Het verlenen van voorgaande toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9.1 De eigendom van de goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op de wederpartij nadat de wederpartij al hetgeen hij ter zake van de goederen aan AStepAhead verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze algemene voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele vergoedingen te zake van de goederen verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
9.2 Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik aan een ander over te dragen of ter zijner beschikking te stellen.
9.3 Indien en zolang het eigendom van de goederen nog niet op de wederpartij is overgegaan, zal AStepAhead onverwijld schriftelijk de wederpartij op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op enig onderdeel van de goederen.

Artikel 10: Boetebeding en Controle
10.1 De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste van AStepAhead een boete voor iedere handeling die onder één van de aldaar vermeldde verboden valt. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag, echter minimaal € 2.275,00 per handeling. Eén en ander laat onverlet het recht van AStepAhead op vergoeding van door haar geleden en te lijden schade.
10.2 AStepAhead is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij ten einde aldus te kunnen nazien op de naleving van het in het eerste lid bepaalde.
10.3 Het is de wederpartij verboden om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen op AStepAhead dan wel op een met AStepAhead verbonden groepsmaatschappij te cederen, te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zonder AStepAhead’s voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 11: Overmacht
11.1 Indien AStepAhead door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
11.2 Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden. In geval van overmacht heeft de wederpartij geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als AStepAhead als gevolg van de overmacht enige voordeel mocht hebben.
11.3 Onder overmacht van AStepAhead wordt verstaan: elk van de wil van AStepAhead onafhankelijke omstandigheden waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van AStepAhead kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, stagnatie, of andere problemen bij de productie door AStepAhead of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen AStepAhead of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derde verzorgd transport en/of maatregelen van enig overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enig van overheidswege te verkrijgen vergunning.
11.4 AStepAhead zal de wederpartij zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Voor zover de goederen door AStepAhead aan de wederpartij zijn verkocht op basis van de door de toeleverancier van AStepAhead verstrekte kwaliteitsomschrijving, is AStepAhead tot niet meer gehouden dan in deze kwaliteitsomschrijving is aangegeven.
12.2 Behoudens opzet of grove schuld van AStepAhead of haar leidinggevende personeel is de aansprakelijkheid van AStepAhead jegens de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot maximaal de koopprijs van het betreffende product waardoor de schade veroorzaakt is of op de onderhoudskosten van maximaal één jaar.
12.3 AStepAhead is nimmer aansprakelijk voor schade of waardeverlies ontstaan door het ondeskundig gebruik van het geleverde. Onder ondeskundig gebruik is mede verstaan: gebruik strijdig met de gebruiksaanwijzing of met andere door of vanwege AStepAhead gegeven aanwijzingen, alsook gebruik in samenhang met daarvoor niet geschikte apparatuur of programmatuur.
12.4 Behoudens opzet of grove schuld van AStepAhead of haar leidinggevende personeel is zij nimmer aansprakelijk voor enige andere, directe of indirecte schade van de wederpartij of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
12.5 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van AStepAhead of haar leidinggevend personeel, zal de wederpartij van AStepAhead vrijwaren voor alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesses, verband houdende met de goederen c.q. voorvloeiende uit het gebruik van goederen.

Artikel 13: Garantie
13.1. De garantie termijn gaat in op de dag van levering van nieuwe apparatuur of, indien de levering wordt uitgesteld ten gevolge van een handeling of verzuim van wederpartij, op de dag waarop de levering anders zou hebben plaatsgevonden.
13.2 Indien de wederpartij geen service contract met AStepAhead heeft afgesloten, geldt gedurende de in de overeenkomst genoemde periode, maar tenminste voor een periode van vierentwintig (24) maanden de volgende garantie:
13.2.1. AStepAhead garandeert dat fabrieksnieuw geleverde apparatuur vrij is van fabricage- en materiaalfouten. AStepAhead garandeert uitdrukkelijk niet dat de apparatuur zonder gebreken of onderbreking of geheel foutloos zal functioneren, of dat deze geschikt is voor een bepaald voorgenomen gebruik.
13.2.2. De garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd op daarop vooraf schriftelijk overeengekomen locatie.
13.2.3. Arbeidsloon, reiskosten, afschrijvings- en gebruikskosten komen voor rekening van wederpartij tegen de daarvoor
geldende tarieven, tenzij partijen uitdrukkelijk, schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 14: Toepasselijk recht en Geschillen
14.1 Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Elk geschil wat tussen AStepAhead en de wederpartij mocht ontstaan, zal worden beslecht door de rechtbank ‘s-Gravenhage, behoudens voor zover enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt. AStepAhead behoudt zich het recht voor om naar keuze het geschil aanhangig te maken bij een andere bevoegde rechter.

Artikel 15: Privacy verklaring
15.1 Wederpartij stemt er mee in dat AStepAhead gegevens verzamelt die gebruikers van de AStepAhead website kunnen identificeren. AStepAhead verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via de AStepAhead tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken.
15.2 AStepAhead verklaart de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens te erkennen en te respecteren en deze, zonder toestemming van de wederpartij, niet te delen met andere bedrijven.
Deze algemene voorwaarden zijn op 4 mei 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer: 27362484